Tuesday, 6 January 2009

the 6th day in new york

flushing, chinatown2009/01/06 星期二13:47:32.87

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 9 個可見的網路。

SSID 1 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:14:6c:7d:f3:1a
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Hell's Kitchen
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:30:bd:fa:e8:b5
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : XPS
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:14:6c:a5:7b:54
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : Rekdan6768
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:7e:4e:45:a0
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : 06B401396834
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:16:fc:86
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : 07B402907663
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:12:0e:63:3f:b3
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : Areyes Internet
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:12:0e:3c:a9:3c
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 8 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:16:b6:17:4b:6d
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 9 : YasminHome
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:16:b6:e3:2b:b7
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二13:52:00.73

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : 1f68
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1c:26:47:1d:d2
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:4d:94:d3:92
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二13:56:56.95

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 3 個可見的網路。

SSID 1 : PolanskiDDS
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1b:11:bf:90:0b
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : 04Z409118978
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:e0:98:cc:ff:a4
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 07B408855244
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:87:1c:ad
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二14:01:57.94

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/01/06 星期二14:06:57.73

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/01/06 星期二14:11:56.80

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/01/06 星期二14:16:56.85

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:14:bf:8c:0f:d0
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : mari
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:21:29:76:04:99
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二14:21:56.85

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/01/06 星期二14:26:56.81

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/01/06 星期二14:31:56.90

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 8 個可見的網路。

SSID 1 :
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1b:90:75:70:e0
訊號 : 38%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 2
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48
BSSID 2 : 00:1b:90:75:1c:f0
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48

SSID 2 : 07B406091854
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:7b:7c:23
訊號 : 40%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : Francis
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:7e:15:92:0e
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : upsquare1
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1e:e5:77:e4:2b
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : columbia1
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:22:6b:8f:41:dd
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : spring
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:12:0e:40:e1:7b
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : VNNTRAVEL
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1e:e5:41:74:16
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 8 : Expoint Wirelees Network
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:72:66:bf
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二14:36:56.85

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 3 個可見的網路。

SSID 1 :
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Enterprise
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:a2:83:69:d0
訊號 : 76%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 11

SSID 2 : qwerty
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:a0:f8:e5:b1:d7
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : hpsetup
網路類型 : Adhoc
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : f2:fe:f2:22:25:57
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 4
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11

2009/01/06 星期二14:41:56.82

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 3 個可見的網路。

SSID 1 :
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Enterprise
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:a2:83:69:d0
訊號 : 76%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 11
BSSID 2 : 00:19:07:8f:65:00
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 3
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48
BSSID 3 : 00:19:07:8e:13:b0
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 5
基本速率 (Mbps) : 1
其他速率 (Mbps) : 2 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54

SSID 2 :
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1d:a2:83:69:d0
訊號 : 76%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 11
BSSID 2 : 00:19:07:8f:65:00
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 3
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48
BSSID 3 : 00:19:07:8e:13:b0
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 5
基本速率 (Mbps) : 1
其他速率 (Mbps) : 2 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 06B412304374
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:56:ee:2e
訊號 : 2%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二14:46:56.83

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 3 個可見的網路。

SSID 1 :
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Enterprise
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:a2:83:69:d0
訊號 : 81%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 11

SSID 2 : RTV527TKIP
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:a0:f8:e5:b1:d5
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:a0:f8:e1:40:3d
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : qwerty
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:a0:f8:e1:40:3f
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二14:51:56.86

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 3 個可見的網路。

SSID 1 :
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Enterprise
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1d:a2:83:69:d0
訊號 : 68%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 11

SSID 2 : RTV527TKIP
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:a0:f8:e5:b1:d5
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:a0:f8:e1:40:3d
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : qwerty
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:a0:f8:e5:b1:d7
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:a0:f8:e1:40:3f
訊號 : 36%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二14:56:56.84

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : 101
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:a0:f8:4e:85:91
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11

SSID 2 :
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:17:bc:0d:ae
訊號 : 72%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 07FX11008939
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:8f:de:80
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : peace
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:8a:b2:a6
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二15:01:56.82

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 8 個可見的網路。

SSID 1 : netgear
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1e:2a:58:8d:74
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : Dasol
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1a:70:5f:7c:84
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1e:e5:68:4e:cf
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : Hong
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1c:10:d1:8a:92
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : 08FX04007698
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:9a:74:61
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : ILOVENY
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:18:39:70:15:85
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : linksys_SES_26384
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:18:39:3e:c3:0e
訊號 : 2%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 8 : cryogenix
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0c:41:f2:b6:20
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 8
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二15:11:56.81

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 5 個可見的網路。

SSID 1 : lewis
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:13:10:27:a6:09
訊號 : 62%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : 00160192B44C
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:16:01:92:b4:4d
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1c:10:29:78:f0
訊號 : 36%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : fay
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:14:bf:76:82:93
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : 07B406315674
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:7e:11:89
訊號 : 4%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二15:16:56.78

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 13 個可見的網路。

SSID 1 : 39f0
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:14:a4:82:06:18
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : weige
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1b:2f:47:e6:34
訊號 : 0%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : SONKIYAS
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:14:6c:db:4f:46
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : diablo
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:09:5b:49:7e:9f
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 11

SSID 5 : linksys_OW_52214
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:f8:61:61:ec
訊號 : 68%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : PS3-1317597
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1e:4c:0e:df:1c
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : jeffwilson
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:21:91:08:70:db
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 6 11 12 24
其他速率 (Mbps) : 9 18 36 48 54

SSID 8 : Pink
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1e:e5:5c:93:e9
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 9 : Daydream
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1e:58:32:63:e1
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 10 : HUANG NETWARK
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1c:df:21:ed:bf
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 11 : 07B401633668
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:5c:59:8e
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 12 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:39:48:44:a5
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 13 : sweetbabyangel23
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:b3:40:a5:ed
訊號 : 8%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二15:21:56.81

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : AGUIRRE
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1a:70:7c:4f:5d
訊號 : 78%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1d:7e:5c:1d:54
訊號 : 66%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 04B412715795
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:e0:98:da:b7:8c
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : MQ888
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1b:11:24:fb:ef
訊號 : 36%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二15:26:56.88

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : MQ888
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1b:11:24:fb:ef
訊號 : 64%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : AGUIRRE
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1a:70:7c:4f:5d
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 04B412715795
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:e0:98:da:b7:8c
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1d:7e:5c:1d:54
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二15:31:56.83

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 5 個可見的網路。

SSID 1 :
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:18:3a:33:b1:51
訊號 : 70%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : WEST4988
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:64:63:8a
訊號 : 76%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : mamiewang
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:b2:e2:5b
訊號 : 16%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : @Home0F0E
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1d:7e:93:0f:0e
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : Anna
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1e:e5:80:37:b7
訊號 : 2%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 7
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二15:36:56.81

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : mqcas
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1c:f0:4d:aa:8f
訊號 : 74%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : 88888888
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:f8:52:85:54
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二15:46:56.79

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 2 個可見的網路。

SSID 1 : 88888888
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:f8:52:85:54
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : mqcas
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1c:f0:4d:aa:8f
訊號 : 62%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二15:51:56.77

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : 07FX09029860
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:8a:9b:26
訊號 : 72%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二15:56:56.77

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 : 07FX09029860
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:8a:9b:26
訊號 : 76%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二16:01:56.86

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 4 個可見的網路。

SSID 1 : NETGEAR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:4d:56:2e:64
訊號 : 10%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : jwon
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:66:9e:90:e9
訊號 : 4%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : timeap
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:0b:86:ac:92:e0
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:0b:86:ac:90:c0
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2
其他速率 (Mbps) : 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : 07FX08144141
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:89:1d:d4
訊號 : 2%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二16:06:56.82

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/01/06 星期二16:11:56.81

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 6 個可見的網路。

SSID 1 : MQ888
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1b:11:24:fb:ef
訊號 : 68%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : 04B412715795
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:e0:98:da:b7:8c
訊號 : 40%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : 06B403137872
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:04:8d:6c
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1d:7e:5c:1d:54
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : Daniel
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:13:46:a6:33:02
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : AGUIRRE
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1a:70:7c:4f:5d
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二16:21:56.78

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 11 個可見的網路。

SSID 1 : HEMMY
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:21:e9:b9:23:3c
訊號 : 34%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : yaqin
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1b:2f:5c:3a:ce
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : JR
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:1f:33:3e:0f:fc
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : belkin54g
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1c:df:cf:fc:fe
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:1c:df:5e:5c:2f
訊號 : 66%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : 001601AD2556
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:16:01:ad:25:57
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 2
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : belkin54g
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1c:df:cf:fc:fe
訊號 : 28%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54
BSSID 2 : 00:1c:df:5e:5c:2f
訊號 : 66%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : 7B
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:11:d3:11
訊號 : 14%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 8 : @Home0F0E
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1d:7e:93:0f:0e
訊號 : 24%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 9 : jois
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:13:10:e8:2d:9b
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 10 : Anna
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1e:e5:80:37:b7
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 7
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 11 : jia
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:0f:b3:ac:be:9e
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

2009/01/06 星期二16:26:56.81

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/01/06 星期二16:31:56.77

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/01/06 星期二16:36:56.84

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/01/06 星期二16:41:56.79

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/01/06 星期二16:46:56.79

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 0 個可見的網路。

2009/01/06 星期二16:56:56.78

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 1 個可見的網路。

SSID 1 :
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:12:17:c6:05:4a
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11b
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11

2009/01/06 星期二17:01:56.76

介面名稱 : 無線網路連線
目前有 9 個可見的網路。

SSID 1 : BABAYEVA
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:01:99:37:5e
訊號 : 26%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 0 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : King Raj Network
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:21:91:0e:69:db
訊號 : 2%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 11
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : Green Monkey
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:1e:2a:79:5f:78
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 1
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : FOXY898
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:1c:10:b4:6b:33
訊號 : 20%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 5 : Go! NY Yankees
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA-Personal
加密 : TKIP
BSSID 1 : 00:18:39:3f:09:e2
訊號 : 18%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 6 : linksys
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : 無
BSSID 1 : 00:12:17:27:67:37
訊號 : 32%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 7 : jimmy
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:18:3a:b5:f4:af
訊號 : 12%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 8 : 07B403221221
網路類型 : 基礎結構
驗證 : 開啟
加密 : WEP
BSSID 1 : 00:12:0e:6f:94:3d
訊號 : 6%
無線電波類型 : 802.11g
通道 : 6
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 9 : JP's Network
網路類型 : 基礎結構
驗證 : WPA2-Personal
加密 : CCMP
BSSID 1 : 00:1e:52:7b:12:23
訊號 : 22%
無線電波類型 : 802.11n
通道 : 9
基本速率 (Mbps) : 1 2 5.5 11
其他速率 (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

No comments: