Tuesday, 19 May 2009

20090519 in taipei

kuangfu n rd., bade road, fuxing n rd., ren ai rd., chongqing s rd.,zhongxiao e rd., xinsheng s rd.

you can download log file from here

No comments: